Voorwaarden & Beleid

Algemene voorwaarden, Privacy Statement & Cookiebeleid

Home » Voorwaarden & Beleid
Algemene Voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden van Law Fathers B.V. liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor Law Fathers B.V. te Amsterdam (1017 ER) aan de Keizersgracht 620. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 34234624. Ook zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.legalmatters.com
 2. LegalMatters.com is een geregistreerde merknaam van Law Fathers IP B.V. Law Fathers Services B.V. is licentienemer van dit merk.
 3. Law Fathers B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Een lijst met aandeelhouders wordt op eerste verzoek toegezonden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer, van toepassing op alle dienstverlening door of namens Law Fathers B.V., ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, interim jurist, procureur, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 member 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Law Fathers B.V.
 5. De algemene voorwaarden van Law Fathers B.V. zijn tevens van toepassing op:
  1. alle vennootschappen met wie Law Fathers B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
  2. alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Law Fathers B.V. en hun erfgenamen.
 6. Voor door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Law Fathers B.V. niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van aantoonbare, grove nalatigheid of opzet van Law Fathers B.V.
 7. Voor zover Law Fathers B.V. verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde dienst, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst betrekking heeft. Law Fathers B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 8. Law Fathers B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 9. Law Fathers B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken en/of gegevens die op verzoek van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer aan Law Fathers B.V. ter beschikking zijn gesteld.
 10. Law Fathers B.V. is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomsten van Law Fathers B.V. worden ingeschakeld.
 11. Law Fathers B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht.
 12. De uitvoering van de aan Law Fathers B.V. verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 13. Indien de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer de door Law Fathers B.V. gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer jegens Law Fathers B.V. gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van Law Fathers B.V. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Law Fathers B.V. niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 14. Bij het geven van een opdracht aan Law Fathers B.V. aanvaardt Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer dat Law Fathers B.V. haar tarieven kan wijzigen.
 15. Law Fathers B.V. declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Law Fathers B.V. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.
 16. Indien sprake is van consument-schuldenaar als opdrachtgever, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
  1. Minimumtarief
  2. 15% over eerste € 40,00
  3. 10% over volgende € 2.500,00
  4. 5% over volgende € 2.500,00
  5. 1% over volgende € 5.000,00
  6. 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775 € 190.000,00
 17. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.
 18. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Law Fathers B.V. aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Law Fathers B.V. het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of compensatie gerechtigd is. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Law Fathers B.V. is gerechtigd het door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer in de betrokken of in andere zaken.
 19. Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en Law Fathers B.V. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

OMSCHRIJVING DIENSTEN EN PRODUCTEN LEGALMATTERS.COM

Definities

 • Opdrachtgever: de partij, waaronder tevens begrepen LegalMatters.com  Members, welke de door LegalMatters.com aangeboden diensten en producten afneemt.
 • LegalMatters.com Jurist: de aan LegalMatters.com verbonden jurist welke werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 • LegalMatters.com Members: Opdrachtgevers die een Member zijn geworden bij LegalMatters.com en onbeperkt kunnen bellen met een eigen jurist.

Omschrijving en voorwaarden dienstverlening

Membership

Wat houdt het Membership in?

 1. Met het Membership verkrijgen Opdrachtgevers onbeperkt telefonisch advies over zakelijke juridische vragen of kwesties van hun eigen LegalMatters.com jurist.
 2. De LegalMatters.com Jurist doet een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van LegalMatters.com. Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de LegalMatters.com Jurist niet verplicht je bij te staan.
 3. Indien de LegalMatters.com Jurist voor Opdrachtgever kan optreden dan analyseert de LegalMatters.com Jurist jouw juridische positie aan de hand van de door jou verschafte informatie en geeft je vervolgens (uitsluitend) telefonisch advies.
 4. Het onbeperkt bellen met je eigen jurist is uitsluitend bestemd voor Opdrachtgevers  van het LegalMatters.com, die een Membership  hebben afgesloten.
 5. Het Membership geldt niet voor aan Opdrachtgever gelieerde (dochter)ondernemingen, daarvoor dient een separaat abonnement te worden afgesloten.
 6. Het Membership is per e-mail opzegbaar aan het einde van elke kalendermaand, met inachtneming  van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 7. De LegalMatters.com Jurist behandelt en adviseert alleen over vragen waarop uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.
 8. Indien Opdrachtgever een Membership voor 12 maanden is aangegaan, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
  1. na de eerste periode van 12 maanden wordt het Membership telkens stilzwijgend verlengd voor een termijn van 12 maanden;
  2. na de eerste periode van 12 maanden kan de Opdrachtgever het Membership maandelijks opzeggen tegen het einde van de kalendermaand met in achtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand;
  3. Indien LegalMatters.com in de eerste periode van 12 maanden een korting geeft op een tarief, dan wel enige prijsactie onderneemt/aanbiedt, gelden deze kortingen/acties voor de eerste periode van 12 maanden. Na de eerste periode van 12 maanden is het normale tarief dat LegalMatters.com hanteert van toepassing;
  4. In afwijking van hetgeen is bepaald bij artikel 15 van deze algemene voorwaarden wordt het Membership jaarlijks vooraf gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien het Membership na de eerste periode van 12 maanden wordt opgezegd, zal LegalMatters.com een creditnota sturen voor de resterende aantal maanden van het Membership dat nog niet zijn gebruikt, maar wel al is betaald door Opdrachtgever.

2. Juridische diensten en producten

Omschrijving en voorwaarden dienstverlening

 1. De LegalMatters.com juristen leveren, naast het onbeperkt telefonisch advies, zakelijke juridische diensten en producten als nader omschreven in de documentatie en op de website van LegalMatters.com voor een vaste prijs per opdracht.
 2. Ook kan Opdrachtgever documenten of contracten laten screenen en aanpassen voor een vaste prijs.
 3. Om de belangen van de bestaande LegalMatters.com Opdrachtgevers  zo goed mogelijk te behartigen doet de LegalMatters.com Jurist eerst een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van LegalMatters.com. Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de LegalMatters.com Jurist niet verplicht Opdrachtgever bij te staan.
 4. De LegalMatters.com Jurist behandelt uitsluitend  juridische zaken waarvoor geen advocaten monopolie geldt.
 5. Wanneer de levering of uitvoering van een juridische dienst of product naar redelijke en zakelijke opvattingen, exceptioneel meer tijd kost dan zullen de eventuele meerkosten tijdig met Opdrachtgever worden besproken, zulks immer in voorafgaand overleg met de behandelend jurist van LegalMatters.com
 6. De LegalMatters.com Jurist behandelt alleen zaken waarop Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.

3. Zaakafhandeling

Omschrijving en voorwaarden dienstverlening

Wat houdt Zaakafhandeling in?

 1. Voor een vaste prijs kun je de gehele zaak uitbesteden bij LegalMatters.com. Bij Zaakafhandeling krijgt Opdrachtgever een vast contactpersoon en een pragmatische en kostenefficiënte afhandeling van de zaak.
 2. Om jouw belangen en de belangen van de overige LegalMatters.com Opdrachtgevers  zo goed mogelijk te behartigen doet de LegalMatters.com Jurist eerst een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van LegalMatters.com. Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de LegalMatters.com Jurist niet verplicht jou bij te staan.
 3. De LegalMatters.com Jurist behandelt juridische zaken waarvoor geen advocaten monopolie geldt.
 4. De LegalMatters.com Jurist zal 12 tot 16 uur besteden aan de Zaakafhandeling bij minnelijke regeling. En 20 tot 24 uur bij de Zaakafhandeling in een procedure. Wanneer de zaakafhandeling redelijke en zakelijke opvattingen veel meer tijd vraagt dan zullen de meerkosten tijdig door de jurist van LegalMatters.com met Opdrachtgever worden besproken.

Eisende partij? Wat Opdrachtgevers kunnen verwachten van de LegalMatters.com Jurist.

 1. Bestuderen en overleg voeren over de door Opdrachtgever aangeleverde stukken en maken van een plan van aanpak.
 2. Opstellen van een brief aan de wederpartij, waarin de vordering wordt onderbouwd, dan wel een voorstel wordt gedaan tot een minnelijke regeling.
 3. Indien de wederpartij niet voldoet aan de vordering dan zal de LegalMatters.com Jurist in overleg met Opdrachtgever een dagvaarding opstellen en laten betekenen door de deurwaarder en de zaak verder aanhangig maken.
 4. De LegalMatters.com Jurist zal Opdrachtgever bijstaan bij één gerechtelijke zitting. Indien er meerdere zittingen plaatsvinden dan zullen de eventuele meerkosten tijdig met jou worden besproken.
 5. De juridische bijstand in een procedure loopt tot aan het uitgesproken vonnis, een vaststellingsovereenkomst bij minnelijke schikking, terugtrekking uit de procedure of indien anderszins blijkt dat de lopende procedure definitief tot een einde is gekomen. Een uit de procedure, opvolgende actie, zoals opstellen schadestaat, invorderings- of nakomingsprocedure, etc.,  zulks in meest brede zin opgevat, wordt door LegalMatters.com opgevat als een nieuwe advisering of zaakafhandeling.
 6. De kosten verbonden aan de procedure i.c. gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten, ingeschakelde deskundige, vertalers en/of derden en eventuele proceskostenveroordeling komen voor rekening van Opdrachtgever.

Gedaagde partij? Wat Opdrachtgevers kunnen verwachten van de LegalMatters.com Jurist.

 1. Bestuderen en overleg voeren over de door Opdrachtgever aangeleverde stukken en maken van een plan van aanpak.
 2. De LegalMatters.com Jurist zal een eerste reactie aan de eisende partij sturen of een processtuk opstellen, indien er sprake is van een gerechtelijke procedure.
 3. De LegalMatters.com Jurist zal Opdrachtgever bijstaan bij één gerechtelijke zitting. Indien er meerdere zittingen plaatsvinden dan zullen de meerkosten tijdig met Opdrachtgever worden besproken.
 4. De juridische bijstand in een procedure loopt tot aan het uitgesproken vonnis, een vaststellingsovereenkomst bij minnelijke schikking, terugtrekking uit de procedure of indien anderszins blijkt dat de lopende procedure definitief tot een einde is gekomen. Een uit de procedure, opvolgende actie, zoals opstellen schadestaat, invorderings- of nakomingsprocedure, etc.,  zulks in meest brede zin opgevat, wordt door LegalMatters.com opgevat als een nieuwe advisering of zaakafhandeling.
 5. De kosten verbonden aan de procedure i.c. gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten, ingeschakelde deskundige, vertalers en/of derden en eventuele proceskostenveroordeling komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. LegalMatters.com zal de doorbelasting van kosten duidelijk specificeren.

Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever zal de LegalMatters.com Jurist tijdig op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen in het dossier en ook tijdig alle gevraagde en relevante stukken toesturen.
 2. Indien blijkt dat Opdrachtgever  de LegalMatters.com  Jurist onvolledig of onjuist informeert dan is de LegalMatters.com Jurist gerechtigd zijn werkzaamheden neer te leggen. Opdrachtgever is  niet gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde bedragen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van LegalMatters.com is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalt in het desbetreffende geval.
 4. De algemene voorwaarden van LegalMatters.com  zijn uitsluitend van toepassing op iedere zakelijke relatie en opdracht tussen LegalMatters.com en Opdrachtgever en Opdrachtgever erkent de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst met LegalMatters.com te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de toepasselijkheid daarvan.
 5. De LegalMatters.com Jurist behandelt alleen zaken waarop Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.
 6. Onder ‘gerechtelijke procedure’ worden ook andere scheidsrechterlijke instanties als een geschillencommissie of een arbitragecommissie verstaan.
 7. LegalMatters.com is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen als er na gerede inspanning en na overleg met Opdrachtgever geen uitzicht (meer) is op het gewenste resultaat. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot restitutie van betaalde bedragen.
 8. Indien LegalMatters.com de behandeling staakt op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever is Opdrachtgever  niet gerechtigd tot restitutie van betaalde bedragen.


Amsterdam, Oktober 2017

Privacy Statement & Cookiebeleid

LegalMatters.com biedt mij altijd de juiste oplossingen op juridisch gebied. Het is fijn dat ik bij LegalMatters.com mijn eigen vaste jurist heb, dit zorgt voor een soepele communicatie.

kjell-peters-150x150-circle

Kjell Peters

CEO/ Het staat

Waar kunnen wij jou mee helpen?

LegalMatters.com

Ben je al klant of nog niet? Onze juristen staan altijd voor je klaar

jolien_footer (1)

Arbeidzaken

Jolien Mooij

ph_footer (1)

Merken

Piet-Hein Boekel

albert_footer (1)

Ondernemen

Albert S. Oegema

daisy_footer (1)

Overeenkomsten

Daisy Kruijver

Waar kunnen wij jou

mee helpen?

Personeelszaken, juridische advisering, contracten en documenten, zakelijke afspraken en conflictoplossingen.