Deliveroo: werknemers of zzp’ers?

In februari van dit jaar schreven wij al over de situatie van de bezorgers bij Deliveroo. De bezorgers waren het niet eens met de beslissing van Deliveroo om per 1 februari 2018 alleen nog maar met zelfstandige bezorgers te werken, in plaats van met werknemers in loondienst. Eén van de maaltijdbezorgers,  de Amsterdamse Sytze, zamelde met een crowdfundingactie € 7.000,- in en spande met behulp van vakbond FNV en de Partij van de Arbeid een rechtszaak aan. De bezorger vindt dat de rechtsbetrekking tussen hem en Deliveroo moet worden aangeduid als een arbeidsovereenkomst, ondanks dat partijen een overeenkomst van opdracht zijn aangegaan. Wat de rechter oordeelde op 23 juli 2018 lees je hier.

De bezorger
De maaltijdbezorger wenst een werknemer te zijn. Als werknemer is hij onder andere verzekerd van inkomen en is er sprake van een sociaal vangnet. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als hij een ongeluk krijgt als hij geen werknemer is? Volgens de bezorger is sprake van schijnzelfstandigheid en moet de rechtsverhouding, ondanks de overeenkomst van opdracht, worden aangeduid als arbeidsovereenkomst. Hij heeft zich immers aan Deliveroo verbonden om arbeid te verrichten tegen betaling van loon, en er is volgens de bezorger sprake van een gezagsverhouding.

Deliveroo
Deliveroo wenst te werken met zzp’ers om zo maximale flexibiliteit te waarborgen. Volgens Deliveroo is de flexibiliteit vereist voor de platformeconomie waar zij onderdeel van uitmaken. Deliveroo betaalt bezorgers per voltooide bestelling. Ook maakt Deliveroo gebruik van een app. Maaltijdbezorgers kunnen via deze app inloggen en zich beschikbaar melden, en/of toekomstige tijdvakken waarin zij beschikbaar zijn reserveren. Zij kunnen zich op het laatste moment ook weer afmelden en een door de app aangeboden bestelling mag  tot op het laatste moment worden geweigerd. Volgens Deliveroo kan de rechter de rechtsverhouding tussen de onderneming en zijn bezorgers niet kwalificeren als arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst?
Volgens de wet is sprake van een arbeidsovereenkomst als de ene partij – de werknemer – zich verbindt om in dienst van de andere partij – de werkgever – tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Hieruit volgt dat je spreekt van een arbeidsovereenkomst als sprake is van de volgende criteria: een gezagsverhouding, loon en persoonlijke arbeid. Bij de toetsing of een rechtsverhouding beantwoordt aan de criteria kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval. Hierbij is van belang wat partijen voor ogen hadden bij het aangaan van de rechtsverhouding, maar vooral ook op welke wijze partijen uitvoering gaven aan de overeenkomst.

Oordeel rechtbank
In dit geval merkt de rechtbank op dat de bezorger zelf besloot om bij Deliveroo aan de slag te gaan als zzp’er. Er komt niet vast te staan dat er onduidelijkheid was bij het aangaan van de overeenkomst. Volgens de bezorger is er sprake van werkgeversgezag omdat Deliveroo onder andere via de app bepaalt welke bezorger de bestelling krijgt toegewezen, Deliveroo kleding voorschrijft en bezorgers zich aan bepaalde (veiligheids)regels dienen te houden. Maar de rechtbank vindt dat niet voldoende om te kunnen spreken van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het ligt voor de hand dat Deliveroo bepaalde eisen stelt aan wie het werk doet en aanwijzingen geeft over de uitvoering.

Gezien hetgeen partijen overeenkwamen en hoe zij vervolgens feitelijk aan die overeenkomst uitvoering en invulling gaven, kwalificeert de rechter de rechtsverhouding tussen Deliveroo en de bezorger niet als arbeidsovereenkomst . De rechtbank maakt nog wel de opmerking dat het in huidige arbeidsrecht geen rekening is gehouden met arbeidsverhoudingen die voortkomen uit de (relatief) nieuwe platformeconomie. Volgens de rechtbank leidt dit nu niet tot een onredelijk resultaat. Wanneer de werkwijze van werkplatforms als Deliveroo in de toekomst wel onwenselijk worden, zal de wetgever daartoe maatregelen moeten treffen.

Tips
Wil jij voorkomen dat je met je werknemer of zzp’er een geschil krijgt over jullie rechtsverhouding?

Neem dan de volgende tips ter harte:

  1. Bedenk goed voor jezelf wat je verwacht van de andere partij, en of daar het beste een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst bij past;
  2. Bespreek goed met de andere partij wat over en weer de verwachtingen en doelen van de samenwerking zijn;
  3. Leg deze verwachtingen en gemaakte afspraken goed vast in een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

Schakel je wel eens zzp’ers in? Ben je zelf zzp’er en heb je vragen over je rechten en plichten? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…