Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Zo kan een aannemer slecht werk leveren, of een product niet voldoen aan de verwachtingen.  Veel mensen houden vast aan de gedachte dat men altijd de overeenkomst nog kan ontbinden. Toch werkt het in de praktijk niet zo. Om te voorkomen dat jij  als ondernemer straks tegen een probleem aanloopt, geeft onze civielrechtjurist Puk Birnie belangrijke tips om na te gaan of en hoe de meest voorkomende overeenkomsten kunnen worden ontbonden.

Ga na met wat voor overeenkomst je te maken hebt
We onderscheiden in deze blog drie soorten overeenkomsten. Omdat voor iedere overeenkomst andere regels gelden, is het van belang om eerst te bekijken met wat voor overeenkomst je te maken hebt.

  1. De consumentenkoopovereenkomst: hierbij betreft het “een koop met betrekking tot een roerende zaak die is gesloten door een verkoper die handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf”. Jouw bedrijf verkoopt dan dus producten aan particulieren.
  2. De overeenkomst tot aanneming van werk: in deze overeenkomst “verbindt de ene partij (de aannemer) zich jegens de andere partij (de opdrachtgever) om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren”. Jouw bedrijf sluit dan dus aannemingsovereenkomsten met particulieren of andere bedrijven voor bijvoorbeeld het realiseren van een aanbouw.
  3. De overeenkomst van opdracht: dit is een overeenkomst waarbij “de opdrachtnemer zich jegens de andere partij (de opdrachtgever) verbindt, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die iets anders tot stand brengen dan een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren van personen of zaken”. Jouw bedrijf sluit dan dus opdrachtovereenkomsten met particulieren of andere bedrijven voor bijvoorbeeld het doen van de belastingaangifte.

Check hoe de ontbinding per overeenkomst is geregeld in de wet
1. Consumentenkoopovereenkomst
De consumentenkoopovereenkomst is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de verkoop van een nieuwe bank. Uitgangspunt is dat de koop niet kan worden ontbonden. Pas wanneer er gebreken aan het gekochte kleven, is er wellicht een mogelijkheid. Deze mogelijkheid biedt zich pas aan als jouw bedrijf het product niet meer kan herstellen of vervangen. Heb je dus als bedrijf een bank verkocht en deze is niet ‘conform’ (denk bijvoorbeeld aan scheuren in de bank na enige tijd), dan moet de consument jouw bedrijf eerst in de gelegenheid stellen om het product te herstellen of te vervangen middels het sturen van een formele ingebrekestelling. Pas als dit niet (meer) mogelijk is, kan de consument ontbinding vorderen. Als ondernemer moet je dus goed in je achterhoofd houden dat consumenten de koop niet zomaar kunnen ontbinden.

2. De overeenkomst tot aanneming van werk
De overeenkomst tot aanneming van werk is ook geregeld in boek 7 BW. Indien het uitvoeren van deze overeenkomst niet naar behoren is gedaan kan een partij de overeenkomst ontbinden, maar wel als laatste optie. Stel dat jouw bedrijf nieuwe kozijnen plaatste, maar dat dit volgens  de andere partij niet naar behoren gebeurde. Ook in dit geval moet de wederpartij jouw bedrijf op grond van de wet eerst een formele ingebrekestelling sturen, waarin je wordt gesommeerd om de gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn. Als jouw bedrijf geen gehoor geeft aan deze sommatie binnen de gestelde termijn, verkeer je juridisch gezien ‘in verzuim’. Pas als je in verzuim verkeert, kan de andere partij ofwel de gebreken door een derde laten herstellen en vervangende schadevergoeding eisen, of de overeenkomst ontbinden. Hierbij geldt wel het uitgangspunt dat de gebreken dermate groot zijn dat dit de ontbinding rechtvaardigt.  Stel dat je bijvoorbeeld een jacht hebt verkocht maar er missen een aantal schroefjes. Op grond van de wet kan de andere partij de overeenkomst dan niet ontbinden, omdat dit niet in verhouding staat tot het gebrek. Houd hier dus rekening mee!

3. De overeenkomst van opdracht
Ook deze overeenkomst is geregeld in boek 7 BW. In de praktijk werkt de beëindiging  van de overeenkomst van opdracht het makkelijkst. Beide partijen kunnen deze overeenkomst namelijk opzeggen op grond van de wet . Hierbij is wel van belang dat de opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen, terwijl de opdrachtnemer slechts kan opzeggen als de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. Heb je dus een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd gesloten (bijvoorbeeld voor één jaar) dan kan de opdrachtgever de overeenkomst alsnog opzeggen. Wil je dit als opdrachtnemer voorkomen, dan moet je dit expliciet in de overeenkomst van opdracht opnemen.

Tot slot
Zorg dat je goed beseft met welke overeenkomst je te maken hebt. Zoals uit bovenstaande blijkt is ontbinding zeker niet altijd vanzelfsprekend, en ook niet altijd even makkelijk. In de praktijk komt er veel meer bij kijken dan het ontvangen van een simpele brief waarin de andere partij ontbinding van de overeenkomst vordert. Er zijn vaak klanten die onder een overeenkomst uit proberen te komen. Let dan goed op welke stappen de andere partij  moet nemen voor zij de overeenkomst kan ontbinden!

Wil een partij een overeenkomst met jou ontbinden? Wil jij juist een overeenkomst ontbinden? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail birnie@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Puk Birnie

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…