Je verhuurde materiaal gestolen: wie draait op voor de kosten?

Onlangs schreven wij al een artikel over de situatie dat je iets uitleent aan een ander, en wat er gebeurt dit niet teruggegeven wordt. Maar als ondernemer komt het misschien vaker voor dat je spullen verhuurt in plaats van uitleent. Sluit jij in zo’n geval ook een huurovereenkomst? Wat er mis kan gaan als je dat niet doet, legt onze civielrechtjurist Matthijs Roos uit.

Opgestaan is plaat vergaan
In een arrest legde De Hoge Raad de positie van de verhuurder en huurder in geval van diefstal nader uit. Het ging in deze casus om een verhuurder die aan een aannemer – de huurder – 37 rijplaten verhuurde. Deze enorme rijplaten werden door de huurder gebruikt bij het aanleggen van leidingwerk op een groot terrein. De huurovereenkomst tussen deze twee partijen kwam mondeling tot stand, wat ook als gevolg had dat partijen geen nadere afspraken maakten over wie er aansprakelijk was bij beschadiging, verlies of diefstal van de rijplaten. Je raadt het al: na een week werden alle rijplaten gestolen. Vanzelfsprekend kon de huurder hierdoor de rijplaten niet meer teruggeven aan de verhuurder.

De huurder weigerde om enige schade te vergoeden. De verhuurder vorderde daarom bij de rechter een schadevergoeding, gebaseerd op de waarde van de rijplaten (€ 28.381,50).

Wat vindt de rechter?
De rechter oordeelde dat het uitgangspunt is dat een huurder aansprakelijk is, tenzij de tekortkoming niet aan de huurder kan worden toegerekend. In dit geval bekeek de rechter daarom eerst of er sprake was van schuld van de huurder. De huurder trof geen maatregelen – zoals het elke dag opruimen van de platen of het plaatsen van afgesloten hekken – om de diefstal te voorkomen. De verhuurder vond daarom dat de diefstal aan de huurder te wijten was.

Maar de rechter was het daar niet mee eens: hij was van mening dat van de huurder niet verlangd kon worden dat hij iedere avond 37 platen à 800 kg per stuk verplaatste en opborg. Indien de verhuurder dat wenste, dan wel als hij de aansprakelijkheid wilde verleggen, dan had de verhuurder dit duidelijk in een overeenkomst moeten vastleggen. Dit was niet gebeurd, aangezien partijen alleen mondelinge afspraken maakten. De verhuurder trok daarom aan het kortste eind.

De rechter merkt ook op dat van een professionele verhuurder verwacht mag worden dat hij duidelijke afspraken maakt met de huurder bij het sluiten van een huurovereenkomst. Een verhuurder moet bijvoorbeeld afspreken bij wie de aansprakelijkheid in geval van diefstal ligt, of dat de huurder bepaalde maatregelen moet treffen. Ook moet de verhuurder de huurder informeren over de mogelijkheid om al dan niet een verzekering af te sluiten.

Maakt de verhuurder deze afspraken niet, dan dient een verhuurder er rekening mee te houden dat een tekortkoming – en dus schade – niet automatisch aan de huurder wordt toegerekend. Uiteraard wordt wel van geval tot geval beoordeeld of de tekortkoming toerekenbaar is aan de huurder, en welke maatregelen de hij nam/had kunnen nemen om het verlies of de beschadiging te voorkomen.

Goed huurderschap
In dergelijke zaken weegt het zogenaamde ‘goed huurderschap’ ook altijd mee. De Hoge Raad geeft aan dat een goed huurder handelt zoals in bepaalde omstandigheden naar “maatstaven van redelijkheid en maatschappelijke zorgvuldigheid” van hem mag worden verlangd. Hierbij wegen ook de rechten en belangen van de verhuurder en derden mee.  Bij het goed huurderschap kijkt een rechter kijkt daarom onder meer naar:

  • de middelen waarover de huurder beschikt;
  • de voorzienbaarheid dat een bepaald voorval zich voordoet; en
  • of de kosten die een partij maakt met het treffen van maatregelen in redelijke verhouding staan met het belang of risico.

Uit voorgaande blijkt dus dat het van groot belang is dat je schriftelijk vastlegt wie het risico draagt, op het moment dat de huurder tijdens de huurperiode zaken verliest of beschadigt. Als de verhuurder dit in deze zaak goed had afgesproken, was immers het oordeel van de rechter wellicht heel anders geweest.

Klik hier voor het arrest van het hof en hier voor het arrest van de Hoge Raad.

Verhuur jij vaak zaken zonder een goede huurovereenkomst overeen te komen? Of heb je een lopend geschil met een huurder? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Duur parkeerplekje van € 4,20 naar € 300,-!

Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Door Puk Birnie | november 14, 2018

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De rechter boog zich over de vragen of er een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW was ontstaan, en of de bevoegdheid tot het opleggen van de hoge boete aangemerkt kon worden als een ‘oneerlijk beding’. Onze jurist civiel…

Jongetje van 9 raakt pink kwijt is school aansprakelijk

Jongetje van 9 raakt pink kwijt: is school aansprakelijk?

Door Puk Birnie | oktober 24, 2018

Op 10 juli 2018 deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak tussen de ouders van een jongetje van 9 en een basisschool. Tijdens het buitenspelen verloor het jongetje zijn pink na een ongeluk met een dichtgevallen putdeksel. De ouders vinden dat de school verantwoordelijk is voor het verliezen van de pink van het jongetje.…