Je verhuurde materiaal gestolen: wie draait op voor de kosten?

Onlangs schreven wij al een artikel over de situatie dat je iets uitleent aan een ander, en wat er gebeurt dit niet teruggegeven wordt. Maar als ondernemer komt het misschien vaker voor dat je spullen verhuurt in plaats van uitleent. Sluit jij in zo’n geval ook een huurovereenkomst? Wat er mis kan gaan als je dat niet doet, legt onze civielrechtjurist Matthijs Roos uit.

Opgestaan is plaat vergaan
In een arrest legde De Hoge Raad de positie van de verhuurder en huurder in geval van diefstal nader uit. Het ging in deze casus om een verhuurder die aan een aannemer – de huurder – 37 rijplaten verhuurde. Deze enorme rijplaten werden door de huurder gebruikt bij het aanleggen van leidingwerk op een groot terrein. De huurovereenkomst tussen deze twee partijen kwam mondeling tot stand, wat ook als gevolg had dat partijen geen nadere afspraken maakten over wie er aansprakelijk was bij beschadiging, verlies of diefstal van de rijplaten. Je raadt het al: na een week werden alle rijplaten gestolen. Vanzelfsprekend kon de huurder hierdoor de rijplaten niet meer teruggeven aan de verhuurder.

De huurder weigerde om enige schade te vergoeden. De verhuurder vorderde daarom bij de rechter een schadevergoeding, gebaseerd op de waarde van de rijplaten (€ 28.381,50).

Wat vindt de rechter?
De rechter oordeelde dat het uitgangspunt is dat een huurder aansprakelijk is, tenzij de tekortkoming niet aan de huurder kan worden toegerekend. In dit geval bekeek de rechter daarom eerst of er sprake was van schuld van de huurder. De huurder trof geen maatregelen – zoals het elke dag opruimen van de platen of het plaatsen van afgesloten hekken – om de diefstal te voorkomen. De verhuurder vond daarom dat de diefstal aan de huurder te wijten was.

Maar de rechter was het daar niet mee eens: hij was van mening dat van de huurder niet verlangd kon worden dat hij iedere avond 37 platen à 800 kg per stuk verplaatste en opborg. Indien de verhuurder dat wenste, dan wel als hij de aansprakelijkheid wilde verleggen, dan had de verhuurder dit duidelijk in een overeenkomst moeten vastleggen. Dit was niet gebeurd, aangezien partijen alleen mondelinge afspraken maakten. De verhuurder trok daarom aan het kortste eind.

De rechter merkt ook op dat van een professionele verhuurder verwacht mag worden dat hij duidelijke afspraken maakt met de huurder bij het sluiten van een huurovereenkomst. Een verhuurder moet bijvoorbeeld afspreken bij wie de aansprakelijkheid in geval van diefstal ligt, of dat de huurder bepaalde maatregelen moet treffen. Ook moet de verhuurder de huurder informeren over de mogelijkheid om al dan niet een verzekering af te sluiten.

Maakt de verhuurder deze afspraken niet, dan dient een verhuurder er rekening mee te houden dat een tekortkoming – en dus schade – niet automatisch aan de huurder wordt toegerekend. Uiteraard wordt wel van geval tot geval beoordeeld of de tekortkoming toerekenbaar is aan de huurder, en welke maatregelen de hij nam/had kunnen nemen om het verlies of de beschadiging te voorkomen.

Goed huurderschap
In dergelijke zaken weegt het zogenaamde ‘goed huurderschap’ ook altijd mee. De Hoge Raad geeft aan dat een goed huurder handelt zoals in bepaalde omstandigheden naar “maatstaven van redelijkheid en maatschappelijke zorgvuldigheid” van hem mag worden verlangd. Hierbij wegen ook de rechten en belangen van de verhuurder en derden mee.  Bij het goed huurderschap kijkt een rechter kijkt daarom onder meer naar:

  • de middelen waarover de huurder beschikt;
  • de voorzienbaarheid dat een bepaald voorval zich voordoet; en
  • of de kosten die een partij maakt met het treffen van maatregelen in redelijke verhouding staan met het belang of risico.

Uit voorgaande blijkt dus dat het van groot belang is dat je schriftelijk vastlegt wie het risico draagt, op het moment dat de huurder tijdens de huurperiode zaken verliest of beschadigt. Als de verhuurder dit in deze zaak goed had afgesproken, was immers het oordeel van de rechter wellicht heel anders geweest.

Klik hier voor het arrest van het hof en hier voor het arrest van de Hoge Raad.

Verhuur jij vaak zaken zonder een goede huurovereenkomst overeen te komen? Of heb je een lopend geschil met een huurder? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Matthijs Roos

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…