Een werknemer ontslaan? Bij deze 5 opzegverboden mag dat niet

Een werknemer ontslaan? Bij deze 5 opzegverboden mag dat niet

Als je een werknemer wilt ontslaan, moet je er rekening mee houden dat dit in bepaalde bijzondere situaties niet kan. Opzegverboden geven de werknemer ontslagbescherming. Zo mag je een zieke werknemer in principe niet ontslaan. Belangrijk dus om te weten wanneer een opzegverbod geldt voordat je een contract met een werknemer wilt opzeggen. De vijf belangrijkste opzegverboden hebben we voor je op een rij gezet.

Een werknemer ontslaan? Bij deze 5 opzegverboden mag dat niet
Wat is een opzegverbod?
Een opzegverbod – het woord zegt het al – is een verbod om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen. De opzegverboden zijn in het leven geroepen om werknemers die zich in een bijzondere situaties bevinden extra te beschermen tegen ontslag. Indien je de arbeidsovereenkomst van een werknemer tijdens een opzegverbod toch opzegt, dan kan de werknemer het ontslag ongedaan maken. Dit wil je uiteraard voorkomen.

Daarbij is het goed om te weten dat het UWV en de rechter ook rekening houden met de opzegverboden. Als je een werknemer via het UWV wilt ontslaan, dan zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen wanneer er sprake is van een opzegverbod. Ook de rechter zal in beginsel de arbeidsovereenkomst niet ontbinden indien er sprake is van een opzegverbod.

1. Opzegverbod bij ziekte
Wanneer een werknemer niet kan werken wegens ziekte, dan moet je het loon van de werknemer tijdens de eerste twee jaar ziekte doorbetalen. Tijdens deze periode mag je de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet opzeggen vanwege het opzegverbod bij ziekte.

Indien je als werkgever volgens het UWV te weinig hebt gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer, dan kan het UWV jou een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat je na twee jaar ziekte het loon van de zieke werknemer alsnog moet doorbetalen. Het opzegverbod geldt dan ook tijdens de periode dat je volgens het UWV het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen.

Het is nog goed om te weten dat het opzegverbod bij ziekte niet geldt indien de werknemer zich heeft ziek gemeld nadat je een ontslagaanvraag bij het UWV hebt ingediend. Ook geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet als de werknemer zonder gegronde reden niet meewerkt aan de re-integratie.

2. Opzegverbod bij zwangerschap, en zwangerschaps- en bevallingsverlof
Gedurende de zwangerschap van een werkneemster mag je de arbeidsovereenkomst met deze werkneemster niet opzeggen. Je mag wel ter staving van de zwangerschap een verklaring van een arts of van een verloskundige van de werkneemster verlangen. Ook mag je de arbeidsovereenkomst niet opzeggen tijdens het bevallingsverlof en tijdens de eerste zes weken aansluitend aan het bevallingsverlof (de eerste zes weken wanneer de werkneemster weer aan het werk is).

3. Opzegverbod bij dienstplicht
Je mag de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen tijdens de periode dat de werknemer als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst. Het opzegverbod geldt alleen tijdens de militaire dienst en geldt dus niet voor een ophanden zijnde militaire dienst. Omdat de dienstplicht in Nederland is afgeschaft, heeft het opzegverbod tijdens dienstplicht nog slechts betekenis voor werknemers die hun dienstplicht in het buitenland vervullen. Je zou dit misschien niet verwachten, maar hier moet je dus ook rekening mee houden.

4. Opzegverbod bij OR-lidmaatschap
Is een werknemer lid van de ondernemingsraad (OR)? Dan mag je de arbeidsovereenkomst met deze werknemer tijdens het lidmaatschap niet opzeggen. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 geldt het opzegverbod ook voor werknemers die op de kandidatenlijst voor de OR zijn geplaatst of korter dan twee jaar geleden lid zijn geweest van de OR. Het opzegverbod geldt overigens ook voor een lid van een personeelsvertegenwoordiging.

5. Opzegverbod bij lidmaatschap vakbond
De arbeidsovereenkomst met een werknemer mag je niet opzeggen wegens het lidmaatschap van een vakbond. Een vakbond is een vereniging van werknemers die ten doel heeft de belangen van de leden als werknemer te behartigen. Ook mag je de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen wegens het verrichten van of deelnemen aan activiteiten ten behoeve van de vakbond, tenzij die activiteiten zonder jouw toestemming onder werktijd worden verricht. Voor vakbondsactiviteiten buiten werktijd (dus ook tijdens werkpauzes) is dus geen toestemming nodig.

Uitzonderingen
De uitzondering bevestigt uiteraard de regel. Er is een aantal uitzonderingen waarin je zelfs in bovenstaande bijzondere situaties tóch de arbeidsovereenkomst met de werknemer tijdens een opzegverbod kunt opzeggen:

  • de werknemer stemt schriftelijk in met de opzegging (partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst);
  • de werknemer zit nog in de proeftijd;
  • de werknemer wordt op staande voet ontslagen;
  • de werkzaamheden van jouw onderneming eindigen (tenzij de werknemer zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft);
  • de werknemer bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd.

Let op: Er kunnen afwijkende regels in een cao staan waardoor je de arbeidsovereenkomst met een werknemer tijdens een opzegverbod toch kunt opzeggen. Controleer daarom altijd de toepasselijke cao. Naast bovengenoemde vijf opzegverboden bestaan er ook andere opzegverboden.

Wil je weten of je de arbeidsovereenkomst met een werknemer tijdens een opzegverbod kunt opzeggen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail saricanvanhees@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | 31 jul 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent…

Promotionele kansspelen

Kansspel als promotie: wat zijn de spelregels?

Door Piet-Hein Boekel | 24 jul 2019

We worden er vrijwel elke dag mee geconfronteerd: de verleiding om bijvoorbeeld een product aan…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | 17 jul 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | 10 jul 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de…

Datalek door een verlopen domeinnaam

Datalek door een verlopen domeinnaam

Door Mark Wiggelaar | 03 jul 2019

Het is een veel voorkomende situatie: een ondernemer start een nieuw bedrijf, kiest de bedrijfsnaam…