7 manieren om van een contract af te komen

7 manieren om van een contract af te komen

Afspraak is afspraak. Afspraken moeten dus worden nagekomen. Een contract kan dan ook niet zomaar gebroken worden. Doe je dat toch dan levert dat vaak problemen op en moet je mogelijk schadevergoeding betalen. Er zijn manieren om op een rechtsgeldige manier een contract te beëindigen. Wij hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet.

7 manieren om van een contract af te komen

1. Van rechtswege

Als een contract voor een bepaalde tijd is aangegaan, zal deze ‘van rechtswege’ vanzelf tot een einde komen. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor hoef je dus niets te doen. Sommige tijdelijke contracten kennen een stilzwijgende verlenging. In het contract of in algemene voorwaarden kan zijn bepaald dat het contract automatisch doorloopt als je niet voor een bepaalde periode het contract opzegt. Houd dit dus goed in de gaten en controleer de kleine lettertjes.

2. Opzegging

Er zijn contracten die te allen tijde kunnen worden opgezegd. Zo staat in de wet dat een opdrachtgever een contract met een opdrachtnemer altijd kan opzeggen. Hier kunnen zakelijke partijen wel afwijkende afspraken over maken. Veel contracten kennen echter wel een tussentijds opzegbeding, zodat tijdens de looptijd van het contract alsnog kan worden opgezegd. Meestal zijn hier voorwaarden aan verbonden zoals een opzegtermijn. Neem de opzegtermijn in acht. Dit voorkomt dat de opzegging door de andere partij ongeldig wordt verklaard en dat het contract dus nooit tot een einde is gekomen. Voldoe aan de criteria voor opzegging om schadeplichtigheid te voorkomen. Die criteria zijn per contract verschillend. Opzegging wordt in contracten ook wel annulering of beëindiging genoemd.

3. Ontbinding

Komt de andere partij de afspraken niet na? Bij wanprestatie heb je de mogelijkheid om het contract te ontbinden. Voordat je dit kunt doen, moet je in de meeste gevallen jouw contractspartij wel eerst schriftelijk in gebreke hebben gesteld. De ander moet namelijk de gelegenheid zijn geboden om binnen een redelijke termijn alsnog zijn afspraken na te komen. Pas wanneer deze termijn zonder nakoming verstrijkt, kun je ontbinden. Ontbinding leidt ertoe dat alle prestaties moeten worden teruggedraaid. Dat is niet altijd een wenselijk effect. De wet biedt goede alternatieven zoals vordering tot nakoming, opschorting van de eigen prestaties, gedeeltelijke ontbinding en aanpassing van de overeenkomst.

4. Vernietiging

Als partijen een afspraak willen maken en dit aan elkaar verklaren komt een overeenkomst tot stand. Soms wordt een contract gesloten, omdat je dacht dat je dat wilde. Maar achteraf blijkt dat jouw wil beïnvloed is bijvoorbeeld doordat de andere partij - al dan niet bewust - verkeerde informatie heeft verstrekt. De wil is dan op onzuivere wijze gevormd, zodat er sprake is van ‘wilsgebrek’. De wet kent vier wilsgebreken:

a. Bedreiging;
b. Bedrog;
c. Dwaling;
d. Misbruik van omstandigheden.

Als er sprake is van een wilsgebrek is de overeenkomst niet geldig tot stand gekomen. De overeenkomst is dan niet automatisch ongeldig. De overeenkomst moet worden vernietigd door een schriftelijke verklaring of door een rechterlijke uitspraak. Onderneem je dus geen actie, dan is de overeenkomst geldig.

5. Handelingsonbevoegdheid of handelingsonbekwaamheid

Handelingsonbevoegdheid of handelingsonbekwaamheid kan ertoe leiden dat een contract nietig is of vernietigbaar wordt. Sluit je een contract met een zakelijke partij? Controleer dan de gegevens in de Kamer van Koophandel om na te gaan wie er bevoegd is om namens het bedrijf een handtekening tekening te zetten. De handelingsbevoegde kan een volmacht geven aan een ander om namens het bedrijf op te treden. Twijfel je of zo’n volmacht afgegeven is? Vraag er dan naar. Van handelingsonbekwaamheid kan sprake zijn bij minderjarigen of onder curatele gestelde personen.

6. Ontkenning

Een overeenkomst komt tot stand wanneer een aanbod wordt aanvaard. Voor een rechtsgeldig contract geldt er in beginsel geen vormvereiste (er zijn uitzonderingen). Hierdoor kunnen afspraken op allerlei manieren worden gemaakt; mondeling, schriftelijk of stilzwijgend. Ook afspraken via WhatsApp of andere moderne communicatiemiddelen zijn dus in principe rechtsgeldig. Wanneer je mondeling een overeenkomst hebt gesloten, maar je wilt er van af, dan zou je het bestaan van die overeenkomst kunnen ontkennen. Immers, als er geen bewijs is, kan niemand jou eraan houden. Het betwisten van een mondelinge overeenkomst is wel zeer risicovol. Je hebt mogelijk een probleem als de andere partij tóch bewijs blijkt te hebben, bijvoorbeeld een geluidsopname of getuigenverklaring.

7. Onderhandelen

Soms is de beste manier om van een contract af te komen gewoon door erover te praten en te onderhandelen. Dit kan goed zijn om de verhoudingen tussen partijen niet te laten verslechteren. Partijen kunnen afspraken maken over af te wikkelen punten. Zorg wel weer dat de punten ter afwikkeling op schrift worden gezet, zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan. Als beëindiging van een overeenkomst in samenspraak gaat met de andere partij dan gebeurt dit dus met ‘wederzijds goedvinden’.

Wil je een contract beëindigen? Laat dan de mogelijkheden tot beëindiging door een jurist onderzoeken. Wil je juist een contract sluiten? Bekijk dan: Checklist: Hoe maak ik een goed contract? (7 tips).

Meer weten over het beëindigen of sluiten van contracten? Neem dan contact met mij op per e-mail fenstra@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…