Wanprestatie: Heb ik recht op schadevergoeding?

Wanprestatie: Heb ik recht op schadevergoeding?

Als iemand zijn afspraken niet nakomt, is dat heel vervelend. Toch gebeurt dit aan de lopende band. Wanprestatie is een belangrijke oorzaak van veel conflicten. Dagelijks krijgen we vragen van ondernemers wat zij moeten doen als iemand afspraken aan zijn laars lapt. “Heb ik recht op schadevergoeding?” is de vraag die het meest wordt gesteld. In dit artikel geven we het antwoord.

Wanprestatie, heb ik recht op schadevergoeding

Wanneer is er sprake van wanprestatie?

Voordat kan worden bekeken of er recht op schadevergoeding bestaat, moet beoordeeld worden of er sprake is van wanprestatie. Als iemand zijn afspraken niet nakomt, dan moet die tekortkoming de ander kunnen worden toegerekend. Is er bijvoorbeeld sprake van overmacht, dan is er geen sprake van wanprestatie en zal het vorderen van schadevergoeding niet mogelijk zijn. Het moet dus aan jouw contractspartij te wijten zijn dat hij de afspraken niet is nagekomen.

Kan ik direct schadevergoeding eisen?

In de meeste gevallen is een ingebrekestelling vereist om de andere partij de gelegenheid te geven om de overeenkomst alsnog na te komen binnen een redelijke termijn. Wanneer jouw contractspartij de overeenkomst ook niet nakomt binnen de gestelde termijn is hij in verzuim. Als er sprake is van wanprestatie èn de andere partij is in verzuim, dan bestaat er de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen.

Er zijn omstandigheden waarin je als schuldeiser direct aanspraak kunt maken op schadevergoeding. Als nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is (bijvoorbeeld doordat goederen verloren zijn gegaan door een brand)  dan is de ander direct in verzuim en bestaat er recht op vergoeding voor de geleden schade.

Wat is een ingebrekestelling precies?

Voordat je schadevergoeding kunt vorderen, moet in de meeste situaties de ander dus eerst in gebreke zijn gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin duidelijk beschreven staat welke afgesproken prestatie moet worden verricht binnen een bepaalde redelijke termijn. Het is raadzaam om een ingebrekestelling per aangetekende post te versturen zodat je bewijs hebt dat je de schuldenaar in gebreke hebt gesteld. Een e-mail met ontvangstbevestiging (en bij voorkeur ook leesbevestiging) kan ook. Het luistert zeer nauw hoe een ingebrekestelling opgesteld moet worden. Schakel daarom altijd een jurist in om je hierbij te helpen.

Op welke schadevergoeding heb ik recht?

Indien er sprake is van wanprestatie en verzuim kun je als schuldeiser, eventueel via een gerechtelijke procedure, aanvullende schadevergoeding vorderen naast de nakoming van de overeenkomst. Wil je niet meer dat de andere partij de afspraken nakomt, dan kun je in sommige gevallen ook vervangende schadevergoeding vorderen. Dit moet je dan aan de andere partij meedelen en die mag daardoor zijn verplichting zoals deze overeengekomen was niet meer nakomen.

In principe kun je alle vermogensschade verhalen op de wederpartij mits je overtuigend bewijs kunt overleggen en deze schade in voldoende direct verband staat met de wanprestatie. Bij overtuigend bewijs kun je denken aan een deskundigenrapport of een offerte van een derde waaruit blijkt wat de kosten zijn om de geleden schade weg te nemen.

Kan ik ook aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade?

De gevolgschade die je lijdt doordat een ander tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, denk bijvoorbeeld aan omzetverlies en het niet kunnen verwerken van klantenorders, kun je in de schadevordering meenemen. Ook hierbij is het belangrijk dat je goed onderbouwt wat de schade is en daarvan bewijs kunt overleggen.

Bij het begroten van de schade zal rekening moeten worden gehouden met omstandigheden die niet voor risico en rekening van de schadeplichtige komen. Ook is het goed om te weten dat in veel algemene voorwaarden de vergoeding voor (gevolg)schade is gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Controleer de voorwaarden van jouw contractspartij dus altijd goed.

Kan ik door een andere partij de prestatie te laten verrichten?

Hoewel je in theorie een derde kunt inschakelen om de tekortkoming te herstellen waarna de kosten op de schuldenaar kunnen worden verhaald, is dit in de meeste gevallen niet aan te raden. In veel situaties zal door herstel een belangrijk deel van het bewijs worden weggenomen. Zo kan op een later tijdstip niet altijd meer een deskundige worden ingeschakeld. Zeker in een gerechtelijke procedure kan dat problemen opleveren. Er bestaat een kans dat jouw vordering tot schadevergoeding dan wordt afgewezen, omdat niet meer (met voldoende zekerheid) kan worden vastgesteld of de wederpartij ook daadwerkelijk wanprestatie heeft gepleegd.

Zit jij met een contractspartij die niet de afspraken nakomt? En wil je weten hoe je dit het beste kunt aanpakken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | 04 mrt 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval…

Relatiebeding vervalt door afspreken finale kwijting klopt dat wel

Relatiebeding vervalt door finale kwijting: kan dat?

Door Leonie Rodenburg | 27 feb 2019

Dat het belangrijk is om goed te letten op wat je wel of niet opneemt…

Een bedrogen bruid

Een bedrogen bruid?

Door Meike Dobbelaar | 27 feb 2019

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, bestaan er over en weer verplichtingen. Voor een geldige overeenkomst…